Regl. Inwendige Orde

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer.
Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor een goed verloop van deze organisaties.

Art.1

Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het “Bosuilstadion” Oude Bosuilbaan 54A te 2100 ANTWERPEN, wanneer er voetbalwedstrijden worden gespeeld zowel vriendschappelijk als in het kader van een nationale of internationale wedstrijd of kampioenschap of bekercompetities.

Art.2

Het voetbalstadion wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat het volledig complex met de daarbij behorende infrastructuur of één of meerdere delen van het complex met de daarbij behorende infrastructuur inclusief de toegangen en uitgangen, evacuatiewegen, trappen en trappenhuizen e.a. …dit alles gelegen binnen de buitenomheining van het stadion.

Art.3

Ieder persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van een biljet: ofwel een geldig toegangsbewijs voorzien van de vereiste controlestroken ofwel van een uitdrukkelijke toelating (hierna genoemd doorgangsbewijs) die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven.
Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend voor de desbetreffende wedstrijd tot het stadion.

Art.4

Alhoewel vooraf niet steeds met zekerheid kan worden bepaald of de wedstrijd zal plaatsvinden op het voorziene tijdstip (dag en uur) van de wedstrijd, wordt deze voetbalwedstrijd zoveel mogelijk gespeeld op het tijdstip vermeld op het biljet.
De organisator behoudt zich echter ten allen tijden het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaandelijke aankondiging en zonder dat hij kan worden verplicht hiervoor een schadevergoeding, van welke aard ook, te moeten betalen.

Het verbod, de afgelasting, de verplaatsing, de onderbreking of het niet uitspelen van een wedstrijd geeft de houder van een biljet geen recht op terugbetaling van de toegangsprijs of enige andere materiële en/of financiële tegemoetkoming behoudens deze die zou kunnen worden bepaald door de organisator op het ogenblik van de beslissing.

De wedstrijd wordt gespeeld onder de reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond v.z.w. (hierna genoemd K.B.V.B.) en/of die organisaties waarbij de K.B.V.B. aangesloten is en waaraan de K.B.V.B. zich heeft onderworpen.

Bovengenoemde reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen van de K.B.V.B. liggen ter inzage op het secretariaat.

Art.5

De organisator kent enkel een biljet toe aan personen, die zich hebben geïdentificeerd door het voorleggen van een document ter identificatie of via een middel ter legitimatie, en die hun supporterskeuze hebben bekend gemaakt.

De nominatieve gegevens van deze personen alsmede hun supporterskeuze worden geregistreerd. De ambtenaren of agenten belast met de controle op de wet van 21 december 1998, gewijzigd bij de wet van 10 maart 2003 (BS.31.03.2003) betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en zijn uitvoeringsbesluiten, hebben toegang tot de door de organisator, krachtens het Koninklijk Besluit van 3 juni 1999 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, geregistreerde gegevens.

Art.6

Op het toegangsbewijs wordt de toegekende zitplaats in de tribunes aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen.

Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook een andere plaats in de tribune in te nemen dan deze op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke, gemandateerd door de organisator.

De geregistreerde koper en elke overdrager van het toegangsbewijs is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste op de plaatsen waartoe dit toegangsbewijs toegang verleent.

Art.7

Bij het verlaten van dat gedeelte van het stadion waartoe het biljet rechtigt, vervalt de geldigheid van dit biljet onherroepelijk en zijn de personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde zijn belast, gemachtigd de houder van het biljet de verdere toegang te weigeren en hij/zij buiten het stadion te begeleiden.

Het biljet blijft echter zijn geldigheid behouden in geval van wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt.

Art.8

De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

 • Die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel.
 • Die een stadionverbod hebben gekregen opgelegd door ofwel de organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve en gerechtelijke autoriteiten.
 • Die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede enz
 • Die de toegang worden ontzegd door de stewards overeenkomstig art.12 derde lid.
 • Die pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren binnen brengt, poogt binnen te brengen of die in het bezit is van zulke voorwerpen in het stadion.

Art.9

Iedere houder van een biljet die zich binnen het stadion wil begeven, moet zich onderwerpen aan:

 • De controle van het biljet.
 • De oppervlakkige controle van kleding en bagage.
 • De identificatie door de ordediensten.
 • De voorschriften van de door de organisatoren aangestelde en gemandateerde personen (controleurs, stewards, veiligheidsverantwoordelijken e.a.).De uitdrukkelijke bevelen van de orde- en hulpdiensten.
 • Het reglement van inwendige orde.

Art.10

De stewards kunnen de houders (van een biljet) van hetzelfde geslacht als het hunne verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.

De stewards zullen de controle verrichten en kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken op basis van het reglement van inwendige orde.

Eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp, wordt door de stewards de toegang tot het stadion ontzegd.

Een politionele fouillering kan tevens plaatsvinden.

Art.11

De stewards nemen deel aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde.

Art.12

Het is de houders van een biljet die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, poogt binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van:

 • Alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen e.a..
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand.
 • Ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen.
 • Voorwerpen die kunnen dienen voor vuurwerk en kunstvuurwerk, in het bijzonder het zogenaamd ‘Bengaals vuur’, vuurpijlen, rookbommen, voetzoekers e.a..
 • Om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens e.a.).
 • Sjerpen, vlaggen, spandoeken, slogans, kentekens of symbolen e.a. met discriminerende of provocerende teksten en deze te dragen, op te hangen of te laten ophangen, of ten toon te spreiden.
 • Alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Deze opsomming is niet limitatief maar van aanwijzende aard.
De hoger vernoemde voorwerpen moeten worden afgegeven en kunnen worden in beslag genomen door de politiediensten.
Noch de organisatoren noch de ordediensten zullen gehouden zijn om deze voorwerpen terug te bezorgen.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen, toeters, trompetten, trommels, stokken e.a. kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954 quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals cosmeticaproducten zijn onder normale vorm toegelaten evenals vlaggenstokken. De vlaggenstokken moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

Max. 1,7m lengte – een max. doormeter van 22mm en vervaardigd uit dunwandige PVC.

Art.13

In geval de organisator om veiligheidsredenen te wijten aan betrokkene het recht van toegang voor deze persoon tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen is noch de organisator, noch een andere dienst of persoon gehouden het biljet, dat werd aangekocht, terug te betalen.

Art.14

Binnen het stadion is het voor de houders van een biljet ten strengste verboden:

 • Zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion zoals dienstlokalen, kleedkamers, neutrale zones alsook alle plaatsen en ruimtes die voorbehouden zijn:
 • Voor de orde- en hulpdiensten
 • Als keukens, stookplaatsen, elektrische- en gasinstallaties, kelders
 • Voor de organisator en/of clubs
 • Als recreatiezalen voor de spelers, scheidsrechters en officiële afgevaardigden alsook hun assistenten
 • Als verzamelplaats voor slachtoffers
 • Zich te bevinden in die gedeelten van het stadion die niet overeenstemmen met deze waarvoor het biljet geldt.
 • De houder van een doorgangsbewijs zal, voor het uitvoeren van zijn taak op basis van dewelke hem/haar dit doorgangsbewijs wordt verstrekt, enkel tot deze zone(s) vermeld op het doorgangsbewijs en – indien voorafgaandelijk de organisator uitdrukkelijk de toelating heeft verleend – ook tot alle of bepaalde lokalen binnen deze zone(s) toegang hebben.
 • Gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of -banken vóór, gedurende en na de wedstrijd.
 • De toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion.
 • Zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken.
 • De orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen.
 • Verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator en van de eigenaar van het stadion.
 • Te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en de tribunes.
 • Te roken in zones waar een rookverbod geldt.
 • Voedsel en drank mee te brengen in de tribunes en op deze plaats te eten en te drinken.

Binnen het stadion is het bovendien voor de houders van een biljet of van een doorgangsbewijs, indien tot de hierna vermelde zones geen toegang wordt verleend, ten strengste verboden zich te begeven en/of te bevinden op het speelveld, de piste rondom het speelveld alsook de aansluitende zones die zijn afgescheiden van het publiek, muren, omheiningen of andere middelen bestemd tot het scheiden van het publiek.

De toegang tot de perslokalen is eveneens niet toegestaan.

Art.15

Het is verboden in het stadion geluidsversterkende en -verstorende middelen voorhanden te hebben en/of aan te wenden die naar het oordeel van de stewards onnodige hinder of overlast aan personen veroorzaken of kunnen veroorzaken of schade kunnen toebrengen aan iets of iemand anders en dat het geluid dat door een normale supporter kan worden voortgebracht te boven gaat.

Art.16

Het is verboden zich in het stadion te gedragen op een wijze dat door anderen als provocerend of als bedreigend kan worden ervaren door het uiten, ten toon spreiden, scanderen en zingen van bijvoorbeeld smerige (obscene) en kwetsende woorden, uitdrukkingen, liederen, racistische of homofobe beledigingen of door het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede enz.

Dergelijke gedragingen kunnen leiden tot strafrechterlijke of administratieve sancties of/en burgerrechtelijke uitsluiting.

Art.17

Het binnen brengen van dieren in het stadion is aan andere dan de personen, die belast zijn met het handhaven van de orde, waaronder de politie, verboden.

Art.18

Met uitzondering van de persfotografen, filmers of journalisten, gemachtigd door de organisator en die in het bezit zijn van een toelating, is het maken van foto’s , beeld- en/of geluidsopnamen voor radio, televisie, voor eigen gebruik en/of professionele of commerciële doeleinden in het stadion verboden.

De politiediensten kunnen ook beeldopnames maken voor professioneel gebruik.

Het maken van foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van de radio, televisie of pers is slechts toegestaan na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de organisator.

Art.19

De houder van een biljet zal enkel toegang hebben tot de receptieruimtes vóór, tijdens en na de wedstrijd mits hij/zij een kaart kan voorleggen waaruit de toestemming blijkt van de organisator.

Art.20

De houder moet zijn biljet steeds op zak hebben.

Controleurs, stewards en veiligheidsverantwoordelijken e.a. die instaan voor de veiligheid of voor de controle van het biljet alsmede de ordediensten, die belast zijn met de ordehandhaving kunnen steeds op gewoon verzoek de voorlegging van het biljet verlangen en aldus nagaan of de houder zich bevindt op de plaats die ofwel is vermeld op het biljet ofwel die hem als alternatief werd toegewezen ofwel zich naar die plaats begeeft op het ogenblik van de controle.

Art.21

Iedere persoon, die tracht binnen te komen in het stadion zonder geldig biljet of waar zijn aanwezigheid wordt vastgesteld in een zone die niet voor hem als toeschouwer toegankelijk is, zal onmiddellijk uit het stadion verwijderd worden.

De organisator behoudt zich het recht voor iedere persoon uit het stadion te verwijderen, door de ordediensten, die dit reglement van inwendige orde niet naleeft of waar de aanwezigheid kan beschouwd worden als een risico, een hinder of een onaangenaamheid voor elke andere persoon.

Art.22

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor/om:

 • De houder van het toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs.
 • De wedstrijd te onderbreken of stop te zetten.
 • De toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd.
 • Het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen.
 • De toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in het bezit zijn van een geldig biljet op basis van o.a. de artikelen 8, 10, 27 e.a.

Art.23

Het is verboden toegangsbewijzen te verkopen of te verdelen tegen een hoger bedrag dan daarop staat aangegeven.

Onverminderd de bepalingen van Titel V van de wet van 21 december 1998 (gewijzigd bij de wet van 10 maart 2003) betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden alsook het Koninklijk Besluit van 3 juni 1999 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden.

Art. 24

Het in het stadion verkopen of verdelen of uitdelen of te koop aanbieden van handelswaren is slechts toegestaan mits schriftelijke toelating van de organisator of eigenaar van het stadion en met inachtname dat de van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.

De organisator behoudt zich het recht voor deze verkoop in zijn geheel te verbieden of te doen staken op bepaalde tijdstippen en/of bepaalde delen van het stadion zonder dat hij kan verplicht worden hiervoor een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te moeten betalen.

Art.25

Elke houder van een biljet houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal.
De organisator kan zich niet bevrijden van bedrog en opzettelijke fout.

Art.26

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens’ wordt op grond van veiligheids- en commerciële overwegingen door de K.B.V.B., Houba De Strooperlaan 145 te 1020 BRUSSEL, gegevens verzameld en verwerkt in een geautomatiseerd bestand.
Deze gegevens mogen worden doorgegeven aan de bevoegde overheden en ambtenaren alsook aan organismen contractueel verbonden met de K.B.V.B.
Deze wet voorziet in het toegangsrecht tot de gegevens en in het verbeteren ervan.
Aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen bij het openbaar register, gehouden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Tevens worden met camera’s beelden geregistreerd en opgeslagen.
Een bestand wordt bijgehouden o.m. ter handhaving van de openbare orde en veiligheid en in functie van de uitvoering van de omzendbrief OOP23 van 08 juli 1996 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de uitsluiting van toeschouwers bij voetbalwedstrijden.
Deze beelden kunnen worden aangewend door de politiediensten, bevoegde ambtenaren en magistraten in het kader van een administratieve of strafrechtelijke procedure.

Art.27

Iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één en/of meerdere voorgaande artikelen, kan door de personen belast met de controle van het biljet of op de naleving van het reglement van inwendige orde, het handhaven van de openbare orde, waaronder de politie, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het stadion worden geweigerd en kan door de ordediensten ofwel uit enig deel van het stadion worden verwijderd ofwel worden verplicht het stadion te verlaten.

Hij/zij kan uitgesloten worden voor het bijwonen van wedstrijden gedurende een bepaalde termijn overeenkomstig de hierna vermelde uitsluitingsprocedure.
Het biljet verliest onherroepelijk zijn geldigheid zonder dat enig recht op terugbetaling ontstaat.
Personen, die verplicht worden het stadion te verlaten, zullen per aangetekende zending een schrijven ontvangen dat zij ofwel onmiddellijk ofwel bij een volgende niet-naleving of overtreding van het reglement van inwendige orde de toegang zullen ontzegd worden tot alle voetbalstadions waar nationale en internationale voetbalwedstrijden – zoals bepaald in de wet van 21 december 1998, gewijzigd bij de Wet van 10 maart 2003 (BS.31.03.2003) – worden georganiseerd voor een periode van minimum 1 kalenderjaar tot maximum 5 kalenderjaren.

Van de minimale duur van één kalenderjaar kan niet worden afgeweken. Na het verstrijken hiervan, kan op schriftelijk verzoek van de betrokkene, de uitsluiting door de K.B.V.B., op voorstel van de organisator, worden beëindigd wanneer de betrokkene zich voor de resterende periode van de opgelegde maximumduur, laat begeleiden door een mentor.
Een mentor wordt door de betrokkene zelf voorgedragen en dient door de organisator te worden aanvaard.

Het gaat hier om een burgerrechtelijke procedure, die kan gevolgd worden onverminderd de beslissingen van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden.

Art.28

Ieder persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De “wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003 (BS.31.03.2003) is van toepassing.

Art.29

Dit reglement zal aan iedere toegang van het stadion op een duidelijk zichtbare plaats worden uitgehangen.

Het betreden van het stadion impliceert dat de houder van een biljet kennis genomen heeft van dit reglement van inwendige orde, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven.

Antwerpen, 25 juli 2005.